واحد دبستان دخترانه مهردانش
Primary School Department

آغاز پیش ثبت نام پایه ی اول
واحد متوسطه دخترانه مهردانش
High School Department

آغاز پیش ثبت نام پایه ی هفتم
موسسه زبان مهردانش
Department of Foreign Languages