سال تحصیلی 97-96 آزمایشگاه
آسیب های اجتماعی
کارخانه سیمان
سفیر سلامت
صنایع دستی
طرحی برای فردا
فروش غذا جهت خیریه
مجتمع فرهنگی ایده
نمایشگاه کتاب
جشنواره نوجوان سالم
مسجد نصیرالملک