بخشی از افتخارات استانی و کشوری دانش آموزان متوسطه اول مهردانش