تبریک به مناسبت کسب مقامهای ورزشی

 کسب مقام اول مسابقات اسکواش استانی: کیانا زارع

         


کسب مقام دوم رشته کاتا مسابقات بین المللی: زهرا ذکرانی

         


کسب مقام سوم رشته کومیته مسابقات بین المللی: زهرا ذکرانی

         


کسب مقام دوم رشته کاراته سبک شیتوریو مسابقات بین المللی: ثمر علمی فقط

         


کسب مقام اول ناحیه مسابقات جنگا: شکورا اکبرپور