کسب مقام اول استانی جشنواره خوارزمی

         

زهرا ذکرانی، صبا امیرآبادی، راحله فاموریان، مايده طباطبایی